Ek Yerlestirme Duyuru

Kırıkkale İlinde Boşalan Aile Hekimliği Bölgesi İçin

Aile Hekimi Yerleştirme İşlemi Yapılacaktır.

 

İlimizde, 5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kanunu kapsamında 18 Ağustos 2008 tarihinde Aile Hekimliği Uygulaması başlamıştır. İlimizde 1 (bir) Aile Hekimliği Bölgesi çeşitli nedenlerden dolayı boşalmıştır.

Boşalan Aile Hekimliği Bölgeleri

Sıra No

İlçesi

ASM

AH Kodu

Toplam Nüfusu

Mobil Nüfus

AH Uzmanı Kontenjanı Durumu

1

Delice

Delice ASM

71.05.02

2354

1529

Var

Yapılacak olan yerleştirme işleminde 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslar başlıklı Madde 15‘in (1).fıkrasının ilgili (a) (b) (c) (ç) (d) bentleri uygulanmak suretiyle ekte yer alan duyuru metni doğrultusunda 07 Ağustos 2015 Cuma günü, saat 10:00 da Aile Hekimliği Yerleştirme Komisyonu huzurunda Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Yerleştirme İşlemleri takvimi;

Tarih

İşlem

23 Temmuz 2015

Aile Hekimliği uygulamasında görev almak isteyen, kadrosu ve pozisyonu Kırıkkale İlinde olmak şartı ile; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler için ek yerleştirme ilanının Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Müdürlüğümüz internet sitesi www.kirikkalehsm.gov.tr de yayınlanması.

23 Temmuz 2015- 27 Temmuz 2015

Müracaatların Alınması.*

28 Temmuz 2015

Hizmet Puanlarının İlanı ve Halk Sağlığı Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanması.

29 Temmuz 2015

Başvuruların Değerlendirilmesi

05 Ağustos 2015

Tercih ve yerleştirmeye esas son listenin ilanı ve Halk Sağlığı Müdürlüğümüz internet sitesinden yayınlanması

07 Ağustos 2015

Tercih ve Yerleştirme işlemlerinin yapılması, Sözleşme imzalanması ve yerleştirilen hekimlerin Aile Hekimliği görevine başlamaları.

*Müracaatlar 23 Temmuz 2015– 27 Temmuz 2015 tarihleri arasında saat 17:00’e kadar Halk Sağlığı Müdürlüğümüz Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesine yapılacaktır. Başvurular, başvuru yapacak kişi tarafından veya noter onaylı vekalet verilen kişi tarafından şahsen yapılmak zorundadır

*İlgili birimde görev yapan Aile Hekiminin sözleşmesi 14.07.2015 tarihi itibariyle Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından fesh edilmiş olup, herhangi bir mahkeme kararıyla hekimin geri dönmesi halinde ilgili görevine iade edilir.

30.10.2012 tarih ve 27801 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 2. bölümündeki 5. maddenin 2. fıkrası gereğince 2015/1. Ek Yerleştirme İşlemleri’ne başvuracak tabip ve uzman tabiplerden;

– 75 yaşından gün almış olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

– 65 yaşın üzerinde olanların başvurularının kabulü için başvuru evrakları arasında sağlık durumlarının aile hekimliği görevini yapmaya engel teşkil etmeyeceğine ilişkin “Sağlık Kurulu Raporu”nun yer alması gerekmektedir.

– Aile hekimliği açısından cezalı durumda olanların başvuruları geçersiz sayılarak tercih ve yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

– Kırıkkale İlinde Kamu Görevlisi olarak yeni göreve başlayacak olanların başvuruları, başvuru anında bahsi geçen görevlerine henüz resmen başlangıçlarını yapmamış olmaları halinde, geçersiz sayılarak tercih ve yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

Yukarıda belirtilen durumlar dolayısıyla “başvurusunun geçersiz sayılarak tercih ve yerleştirme işlemine alınmaması” gereken hekimlerin başvuruları sehven kabul edilip, kendileri yerleştirme işlemine alınmış olsalar dahi yerleştirmeleri, durumun tespitini takiben iptal edilecektir.

Başvuru yapmak isteyen hekimlerimizden henüz Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi aldığını belgeleyen sertifikaları bulunmayanların başvurusunda sertifika zorunluluğu aranmayacaktır. Bu durumdaki hekimler için en kısa zamanda eğitim planlanacaktır. Aile hekimliği uzmanları için sertifika zorunluluğu aranmamaktadır.

Yerleştirme işlemi sırasında boş birimlere daha önce sözleşme imzalayan Aile Hekimlerinin tercih etmesi sonucunda daha önceki işgal etmiş olduğu kadro aynı anda boşalan kadro olarak ilan edilecek ve yapılmakta olan yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır.

Mevcut aile hekimlerinin yer değiştirmesi durumunda ayrıldıkları ve yeni göreve başlayacakları birimde her türlü malzeme kiralaması ile sorunları devir sırasında ilgili aile hekimi ile çözmek zorundadır.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 05.11.2012 tarih ve 929 sayılı yazısı, 26.03.2013 tarih ve 34050 sayılı yazısı, 23.09.2013 tarih ve 104296 sayılı yazısı  ile aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemlerini aşağıdaki gibi düzenlemiştir.

1-      Sağlık Bakanlığı bağlı kuruluşları dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarından sözleşmeli aile hekimi olmak üzere müracaat eden personel, kurumlarınca muvafakat verilmesi halinde yerleştirme işlemine alınacaktır.

2-      Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan ve zımni olarak aile hekimliği uygulamasına geçmesi için muvafakat verilen personelin mevcut durumları korunacaktır.

3-      Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları kadrolarında çalışan aile hekimliği uzmanı hekimlerin aile hekimliğine geçişlerine muvafakat verilmiş olup bu hekimlerin aile hekimliğine başvurularında ayrıca muvafakat verilmesi aranmayacaktır. Tıp fakültesinden mezuniyeti üzerinden en az 25 yıl geçmiş diğer uzman hekimlere muvafakat verilip verilmeyeceğine kadrosunun bulunduğu kurumun teklifi üzerine ilgisine göre Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Türkiye kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı veya Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce karar verilecektir. Bunların dışındaki uzaman hekimlere ise muvafakat verilmemiştir.

 4-      3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmet yükümlüsü olarak görev yapan hekimler (aile hekimliği uzmanları dahil ), sadece kadrosunun bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre kadronun bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde yada daha düşük gelişmişlik seviyesinde bulunan ilçe sınırları içerisinde aile hekimliği pozisyonlarına başvurarak yerleşebilecektir.

5-      Aile hekimi olmak isteyen pratisyen hekimler ile aile sağlığı elemanı olarak aile hekimliği uygulamasına geçmek isteyen personel için  ilin hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurularak muvafakat verilip verilmeyeceğine, personelin kadrosunun bulunduğu Kuruma göre İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü veya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nce karar verilecektir.

6-      Aile hekimliği uygulamasında görev almak için başvuruda bulunanlar arasında hizmetin ifasından kaynaklı veya hekimlik mesleğiyle bağdaşmayan suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinin 5. fıkrasına göre adli yönden incelemesi devam eden ve bu nedenle aile hekimliği uygulamasında görev almasında sakınca bulunan personelin dosyaları Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na gönderilecek, Kurumca muvafakat verilmesi halinde yerleştirmeye alınacaktır.

7-      Bakanlık ve bağlı kuruluşları taşra teşkilatında görev yapmakta olup yukarıda sayılan maddelere girmeyen tüm personele aile hekimliği uygulamasında görev alabilmesi için muvafakat verilmiştir.

Ek yerleştirme işlemi 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Dördüncü Bölümü “Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esasların” 15.maddesinin (1), (2), (3), (4), (5) fıkrası ile alt bentleri ve Dokuzuncu Bölümünün geçici 2.maddesinin (1) fıkrasına göre uygulanacaktır.

Madde 15-(1) İl genelinde aile hekimliği pozisyonunun boşalması veya yeni pozisyon açılması durumunda en geç bir ay içinde, sözleşme ile çalıştırılacak aile hekimleri aşağıdaki sıralamaya göre yerleştirilir.

a) Fiilen en az altı ay aile hekimliği yaparak akabinde askerlik veya doğum nedeniyle sözleşmesini feshederek bir defalık tercih hakkına sahip olan aile hekimleri;

Bu grupta bulunan aile hekimlerine askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihine göre öncelik verilir. Kamu görevlisi olmayan hekimler için ise müdürlüğe başvuru tarihine göre öncelik verilir.

b) Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; o pozisyonu önce o İlde aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ildeki diğer aile hekimliği uzmanları.

c) Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, aynı yerleştirme işleminde kullanılmak üzere (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde kullanılmak üzere il sağlık müdürü, kamu hastaneleri birliği genel sekreteri, halk sağlığı müdürü, Bakanlık merkez veya bağlı kuruluşlarının daire başkanı ve üstü görevlerinde fiilen bir yıl görev yapmış olan tabip ve uzman tabipler, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere 25/1/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler,

d) il içindeki tabip ve uzman tabipler.

(2) Aile Hekimliği yerleştirmeleri İl bazında yapılır. İldeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabiplerden muvafakati verilenler başvuru yaparlar. Yerleştirmeler bentlere göre ve bentler içerisinde de (a) bendi hariç en yüksek hizmet puanından başlamak üzere tercihlere göre yapılır.

(3) Aile hekimliği uzmanlarının, grup çalışmasının sağlanması, uzmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kişilerin hizmet unsurlarından dengeli bir şekilde yararlanabilmeleri için her aile sağlığı merkezinden bir pozisyonu tercih ederek yerleşme hakları vardır. Bu hak birinci fıkranın (b) bendindeki yerleştirmeler için uygulanır. Bununla birlikte dört (dahil) – altı (dahil) birim planlanmış aile sağlığı merkezlerinde ikinci bir aile hekimliği uzmanı, yedi ve üzerinde birim bulunan aile sağlığı merkezlerinde ise her üç birim için bir aile hekimliği uzmanı daha o pozisyonlardan birini tercih ederek yerleşebilir. Aile hekimliği uzmanı, aile hekimliği uzmanı kontenjanı dolan bir aile sağlığı merkezine ancak durumuna uygun birinci fıkranın (c) veya (d) bentlerinden ve hizmet puanları sıralamasına göre yerleşebilir.

(4) Yerleştirme yapılırken, Kurumun ve müdürlüğün internet sayfası üzerinden en az beş gün süreyle boş pozisyonun ilanı yapılır ve başvuranların belirlenen yer, gün ve saatte yerleştirme toplantısında hazır bulunmaları duyurulur. Yerleştirmenin yapılacağı ilde halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte bütün yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır. Bu işlemler ilanda duyurulan gün ve saatte elektronik ortamda da yapılabilir.

(5) Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz.

İdari görevlerinin son bulmasına müteakiben ilk yerleştirmede kullanılmak şartı ile; İlin aile hekimliği uygulamasına geçtiği tarihte il sağlık müdürü, müdür yardımcısı ve şube müdürü olarak görev yapan tabip ve uzman tabiplerden aile hekimliğine başvurmaları ve yerleştirilme hakkı elde etmesine rağmen idari görevlerinden ayrılmaları Bakanlıkça uygun görülmeyenler, ilde pozisyon boşalması veya yeni pozisyon açılması halinde 15 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre yerleştirilirler.

İlan olunur. …… /07 / 2015

Müracaat için istenecek belgeler ekte belirtilmiştir.

Dr.Feramiş Ender GÜNGÜNEŞ

Halk Sağlığı Müdür

Eki:15 adet.

(a bendine göre müracaat edecek Hekimler İçin )

1.Aile Hekimliği Sözleşmesini Askerlik / Gebelik Nedeniyle Fesih Edildiğini Gösterir Belge.

2.Göreve Başlama Belgesi.

3. Güncel PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı.

(b bendine göre müracaat edecek Hekimler İçin)

1. Güncel PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı.

2. Uzmanlık Belgesi fotokopisi (aslı gibidir onaylı)

3. Dilekçe (Matbu olarak ekte sunulmuştur.) (EK–2)

(b bendine göre müracaat edecek Aile Hekimi Uzmanı Hekimler İçin)

1. Aile hekimliği uygulaması için başvuru formu. (EK–3/a)

2. Uzmanlık Belgesi fotokopisi. (aslı gibidir onaylanmış),Uzmanlık belgesini almayanlar ise Destek Hizmetleri Biriminden

DHY’de olduğuna dair belge.

3. Güncel PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı.

4. Dilekçe (Matbu olarak ekte sunulmuştur.) (EK–3)

(c bendine göre müracaat edecek Hekimler İçin)

1. Güncel PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı.

2. Dilekçe (Matbu olarak ekte sunulmuştur.) (EK–4)

(c bendine göre müracaat edecek Bakanlık Muvafakatlı İdari Görevdeki Hekimler İçin)

1. Güncel PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı.

2. İdareciler için idari görevinden ayrılmasının uygun olmadığını gösterir yazılı belge

3. Dilekçe (Matbu olarak ekte sunulmuştur.) (EK–5)

(c bendine göre müracaat edecek 25/1/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler için; 1 Güncel PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı.

2 Geçerli kimlik fotokopisi

3 Mazeret nedeniyle naklen tayin olduğuna ve atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olduğuna dair belgeler

4 Aile Hekimliği Uygulaması için başvuru formu (EK-3/a)

5 Ek-7/b ve EK-7/c’ye göre düzenlenmiş kurumlarından alacakları muvafakatname (alınan muvafakatnamede süre belirtilmeyecektir.)

6 1.Aşama uyum eğitimi sertifika fotokopisi (aslı gibidir onaylanmış)

(c bendine göre müracaat edecek İl sağlık müdürü ve halk sağlığı müdürü olarak fiilen bir yıl görev yapmış olan tabip ve uzman tabipler için;

1 Güncel PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı.

2 Geçerli kimlik fotokopisi

3 İl sağlık müdürü ve halk sağlığı müdürü olarak fiilen bir yıl görev yaptığına dair belge.

4 Aile Hekimliği Uygulaması için başvuru formu (EK-7/a)

5 Örneklere uygun muvafakatname. ( EK–7/b ve EK–7/c)

6 1.Aşama uyum eğitimi sertifika fotokopisi (aslı gibidir onaylanmış)

(d bendine göre müracaat edecek Kurum Dışı Hekimler İçin)

1. Aile hekimliği uygulaması için başvuru formu. (EK–7/a)

2. 1.Aşama uyum eğitimi sertifika fotokopisi. (aslı gibidir onaylanmış)

3. Güncel PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı.

4. Geçerli kimlik fotokopisi. (aslı gibidir onaylamış.)

5. Örneklere uygun dilekçe ve muvafakatname. (EK–7/b ve EK–7/c)

6. Dilekçe. (EK–7)

(d bendine göre müracaat edecek Kurum İçi Hekimler İçin)

1.Aile hekimliği uygulaması için başvuru formu (EK–8/a)

2.1.Aşama uyum eğitimi sertifika fotokopisi (aslı gibidir onaylanmış)

3. Güncel PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı.

4. Dilekçe (EK–8)

(a bendine göre müracaat edecek Hekimler İçin ) Ek–1

İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE

KIRIKKALE

18.08.2008 tarihi itibariyle ilimizde başlamış olan Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında İlimiz ……………… İlçesi ……………….. Aile Sağlığı Merkezinde ……………….. kod numaralı Aile Hekimi olarak görev yapmakta iken …………………………… tarihinde askerlik görevi/doğum izni için aile hekimliği görevimden ayrıldım.

………………… tarihi itibariyle askerlik görevimi/doğum iznimi tamamlayarak …………………..’ de görevime tekrar başlamış bulunmaktayım.

….. / …. /2015 tarihinde yapılacağı ilan edilen yerleştirme işlemine katılmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

Dr.

……………………………

Tarih:

……………………………

İmza:

……………………………

T.C. Kimlik Numarası: ………………………..

ADRES VE TELEFON :

EKLER:

1.Aile Hekimliği Sözleşmesini Askerlik / Gebelik Nedeniyle Fesih Edildiğini Gösterir Belge.

2.Göreve Başlama Belgesi.

3.Güncel PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı.

ekyerlestirmeindir