KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜRDÜRLÜĞÜ LOJMAN BAŞVURU DUYURUSU

Müdürlüğümüze bağlı ilimiz genelinde boş bulunan kamu konutlarının tahsisi yapılacaktır. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı tarafından yayımlanan “Taşra Teşkilatı Konut Tahsisi” konulu 2012 / 35 sayılı Genelge ve 2946 sayılı “Kamu Konutları Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren sağlık kuruluşlarında görevli tüm personelimiz başvuruda bulunabileceklerdir.
Başvurular 02.06.2016 -13.06.2016 tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Şubesi Yatırım Birimine yapılacak olup, başvuruda istenen evraklar aşağı belirtilmiştir.

              1-Lojman talep dilekçesi,

2-Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi (Kurum Amiriniz tarafından Onaylı),

3-Mal Bildirim Beyan Formu, (İmzalı)

4-Eşi ve varsa birlikte oturacağı kişilerin maaş bordro dökümleri,

5-Personelin ve lojmanda beraber oturacağı aile fertlerinin nüfus cüzdan suretleri veya ilgili kurumdan onaylı vukuatlı nüfus cüzdanı örneği,

6-Aile Yardım Bildirimi Formu (Kurum Amiriniz tarafından Onaylı),

7- Kadro ve görev yerini, hizmet süresini, disiplin cezası alıp almadığını ve lojmandan yararlanıp yararlanmadığını gösterir Ek-4 belge (Onaylı).

NOT:

  1. Belirtilen tarihlerden sonra yapılan lojman tahsis talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
  2. İlan edilen lojmana haiz personel tarafından başvuru olmaması halinde diğer personellere şartlı olmak kaydıyla değerlendirilecektir.
  3. Başvuruda bulunanlar vermiş oldukları evraklardaki beyanlarından sorumludur.
  4. Boş olan bir lojmana şartlı (tahsise haiz bir personelden başvuru geldiği takdirde 15 gün içersinde lojman boşaltılmak zorundadır.)olarak talep edenler dilekçelerinde şartlı olarak talep ettiklerini beyan etmek zorundadırlar.
  5. Tabloda şartlı olarak tahsis edilmiş olduğu belirtilen konuta yalnızca başvuru yapmaya haiz personellerin başvuruları değerlendirilecektir.. (Örneğin 1 nolu daire sağlık personeline haiz iken şartlı olarak tahsisi yapılmış ise bu konuta yalnızca sağlık personeli başvuru yapacaktır.)
  6. Duyurumuzdan önce başvuru yapanların istenilen belgeler ile başvuru tarihleri arasında tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.
  7. Tarafına lojman tahsis edilen personelin tahsis edilen lojmanı teslim alması ile ilgili olarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde ; “(…..) Kendisine konut tahsis edilen personel, tahsis kararının tebliğ tarihinden itibaren, meşru mazeret dışında, en geç 15 gün içinde Yönetmeliğe ekli kamu konutları tutanağını imzalayıp konuta girmediği takdirde, konut tahsis kararı iptal edilir. Bu takdirde, konutun boş kaldığı süre için tahakkuk eden kira bedeli kendisinden tahsis edilir.” hükmü yer almaktadır.
  8. Diğer Personeller: Sağlık Personeli ve Yardımcı Sağlık Personeli dışında kalan personeller.

il-saglik-lojman