25-31 Dünya Lepra (Cüzzam) Haftası

Lepra(cüzzam), dünyada halen birçok kişiyi etkileyen, yaptığı yıkım ve deformitelerle ciddi sağlık problemlerine ve neden olduğu sakatlıklarla işgücü kaybına yol açan önemli bir klinik problemdir. Bu açıdan sosyal prognozu ağır hastalıkların başında gelmektedir.
Uygulanan kontrol programları ile belirli başarılar elde edilmesine rağmen 21. yüzyılda dahi halen sosyal yönden problem olan bir hastalık olarak varlığını sürdürmektedir. Lepra bugün için Amerika ve Avrupa ülkelerinde sağlık problemi olmaktan çıkmıştır.
Sosyoekonomik yönden geri kalmış toplumlarda ise halen belli sayıda hasta olup önemli bir toplum sağlığı problemi olmakla devam etmektedir.
Ülkemizde hasta sayısı önemli ölçüde azaltılmış ve DSÖ’nün lepranın bir toplumda sağlık problemi olmaktan çıkarılması için öngördüğü şekilde hastalık prevalansı 10 000’de 1’in altına
indirilmiştir. Lepra bugün dünyada olduğu gibi Türkiye’de sayıca çok az kalmıştır. Cüzamla savaşta temel nokta hastaların tanınması, tedaviye alınması, infeksiyon zincirinin kırılarak yeni vakaların ortaya çıkmasının önlenmesi ve mevcut hastaların da tedavi ve rehabilitasyonları sağlanarak topluma sağlıklı bir birey olarak azandırılmalarıdır. Bu konuda toplumun ve sağlık personelinin eğitilmesi son derecede önemlidir.
Bu amaçla her yıl Ocak ayının son haftası “ Dünya Lepra (Cüzzam) Günü “ olarak ilan edilmiştir.

Dr. Feramiş Ender GÜNGÜNEŞ
Halk Sağlığı Müdür V.
İl Sağlık Müdürü

LEPRA (CUZZAM, HANSEN HASTALIGI, HANSENIYAZIS )